Realskolevej 5, Glumsø

HUSORDEN

Realskolevej 5, 4171 Glumsø

Der henvises også til lejelovens bestemmelser og til de indgåede lejekontrakter.

 

Formål: Hvor mange mennesker skal bo sammen og være fælles om mange ting, er det nødvendigt at have visse retningsregler, således at man kan have den bedst mulige trivsel beboerne imellem. Derfor er der nedenfor etableret nogle rammer, og det er op til beboerne at værne herom. Det er derfor vigtigt, at alle er behjælpelige med, at denne husorden overholdes.

 

 

1.     Det er lejers ansvar, at alle, der hører til husstanden samt personer, der får adgang hertil (gæster o.lign.) overholder nærværende husorden.

 

2.     Lejer skal straks foretage anmeldelse til administrator eller vicevært, hvis der sker skader på installationer,ledninger o.lign., hvis udbedring er uopsættelig nødvendig, og ellers anmeldelse ske uden ugrundet ophold.

 

3.     Vandspild skal undgås. Lejer skal straks foretage anmeldelse til udlejer eller dennes repræsentant, hvis der er vandspild. Der må intet henkastes, som kan stoppe afløbet i w.c.-kummer, badekar, håndvaske og andre afløb..

 

4.     Altankasser må kun opsættes efter tilladelse.

 

5.     Udvendige antenner må ikke opsættes.

 

6.     Installation og brug af støjende maskiner, musikinstrumenter, radio, TV, båndoptager, grammofon, symaskiner o. lign. må ikke være til gene for de øvrige beboere, og støjende brug skal helt undgås i tiden kl. 22.00 - 06.00.

 

7.     Angreb af væggetøj og andre skadedyr skal straks anmeldes til administrator eller vicevært.

 

8.     Affald må kun tømmes i dertil indrettede beholdere. Affald, der ikke kan fjernes af den almindelige dagrenovation, må ikke blot henstilles frit på ejendommens grund, men skal fjernes af lejeren ved egen foranstaltning. Dette kan gennem kommunens storskrald. Det er lejers ansvar, at affaldet fjernes. Sker dette ikke, vil henstillede effekter og affald blive fjernet på kommunens/udlejers foranledning og uden ansvar for disse, og de dermed forbundne omkostninger fordeles på alle lejere.

 

9.     Håndværkere til udførelse af diverse reparations- og vedligeholdelsesarbejder rekvireres af administrator eller vicevært. Kun hvis der sker skader, der kræver øjeblikkelig afhjælpning (sprængte vandrør, kortslutning m.v.), hvor det ikke har været muligt at komme i forbindelse med administrator/vicevært, vil beboer-rekvirerede håndværkere blive betalt af administrator.

 

10.   På trapper, gange og gårdsplads må ikke hensættes kasserede møbler, spande, kasser o.lign.

 

11.   Finder forurening eller beskadigelse sted af trapper, gange, murværk o.lign. - herunder også hidrørende fra børns leg - skal lejer straks lade rengøring eller reparation foretage.

 

12.   Barnevogne, cykler, knallerter o.lign. må ikke henstilles andre steder end af udlejer anvist.

 

13.   Parkering, reparation og vask af motorkøretøjer, campingvogne o.lign. må kun finde sted på de anviste P-pladser.

 

14.   Ejendommens P-pladser er reserveret til biler under 3.500 kg., der tilhører ejendommens beboere. Større køretøjer henvises til offentlig vej.

 

15.   P-pladser for handicappede skal respekteres.

 

16.   Al færdsel på cykel, knallert eller i bil skal ske hensynsfuldt og uden risiko for andre beboere.

 

17.   Hegn, træer og buske på ejendommens grund må ikke beskadiges, og grene må ikke afbrækkes. Blomster må ikke plukkes, og ejendommens græsarealer må ikke misbruges. Gang- og flisearealer skal holdes rene og ryddelige.

 

18.   Grill må ikke anvendes inden for 2 meter fra husmure og skal bruges uden gene for øvrige beboere.

 

19.   Fodring af dyr er ikke tilladt. Heller ikke ved foderbrædt eller fuglekasse.

 

20.   Hunde og katte må kun holdes efter udlejers særskilte tilladelse. Ejeren af dyret har det fulde ansvar for, at dyrets adfærd og efterladenskaber  ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere.

 

21.   Leg på trapper, i kældre og loftsrum er forbudt. Ophold på trapper, i gårde, kældre og andre fællesrum samt på legeplads og i ejendommens prydanlæg skal ske uden gene for de øvrige beboere.

 

22.   Boldspil og anden leg skal foregå, så det ikke er til gene for de øvrige beboere.

 

23.   Administrator og vicevært har ret til at påtale overtrædelser af husordenen, og deres anvisninger skal følges.